ООУ„Тоде Хаџи-Тефов“ ја доби наградата еТвининг училиште

Posted by ТХТ on 07/05/2018 in Последни настани |

Primary school Tode Hadzi-tefov was awarded the eTwinning school label. The awarded schools will:

 • Have a high visibility at European Level
 • Form a European network of eTwinning leading schools to inspire the future development of eTwinning
 • Be recognised as leaders in the area of:
  • Digital practice
  • eSafety practice
  • Innovative and creative approaches to pedagogy
  • Promoting continuous professional development of staff
  • Promoting collaborative learning practices with staff and students
 • Be able to show their eTwinning School Label in all their promotional and information materials.

Awarded school staff and principals will be invited to become involved in dedicated professional development programmes.

You can see the full list of the awarded schools here: https://www.etwinning.net/en/pub/support/2018–2019-etwinning-school-li.htm#c807

 

 

ООУ„Тоде Хаџи-Тефов“ ја доби наградата еТвининг училиште која за прв пат се доделува оваа година од страна на Европската Комисија. Наградените  училишта ќе:

 • Имаат висока видливост на Европско ниво
 • Ке формираат Европска мрежа на еТвининг училишта водачи да го инспирираат понатамошниот развој на еТвининг

Ќе бидат препознаени како лидери во областите:

 • Дигитална пракса
 • Пракса на електронска безбедност
 • Иновативни и креативни приоди во педагогијата
 • Ќе промовираат континуиран професионален развој на вработените
 • Ќе промовираат практити на колаборативно учење со вработените и учениците
 • Ќе можат да го покажуваат Знакот за етвининг училиште во сите промотивни и информативни материјали

Наградените наставници и директорите ќе бидат поканети да се вклучат во програми за професионаен развој

Листата на сите наградени училишта можете да ја видите на следниот линк: https://www.etwinning.net/en/pub/support/2018–2019-etwinning-school-li.htm#c807

 

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.