Учи од дома

Почитувани ученици, родители

Покрај секојдневната комуникација што ја остварувате со настаниците преку групите кои се формирани, нивните e-mail адреси, google drive, започнавме и со онлајн настава на  Zoom.us- апликација за интерактивна комуникација. Ве молиме редовно следете ги известувањата за термините на овие часови. 

Ви посакуваме многу успех!

Чувајте се!!!

 

http://eduino.gov.mk/

Драги ученици, наставници и родители,

Е – Училница е место на кое ќе најдете видео лекции за предметите кои се изучуваат во училиште. Овие видео лекции се направени од наставници ширум земјата со цел да послужат како дополнителен ресурс во процесот на учење и совладување на наставните содржини.
Видеата се групирани според одделенијата во основно образование и според задолжителните предмети кои се изучуваат во нив. Откако ќе го одберете вашето одделение и предметот, ќе добиете листа на веќе подготвените видео лекции и со едноставен „КЛИК“ ќе ви се отвори видео од некој од нашите фантастични наставници.
Имајте на ум дека наставниците постојано вредно работат и снимаат нови видеа, па затоа посетувајте ја често Е – Училница за да видите што ново сме подготвиле за вас.

Ви посакуваме многу успех!

 

Почитувани ученици, родители

Покрај секојдневната комуникација што ја остварувате со настаниците преку групите кои се формирани, во прилог ги имате и нивните e-mail адреси, доколку некој од вас има потреба и за овој начин на комуникација. 

Прво одделение

Загорка Крстевска

zagorka.krstevska@yahoo.com

Весна Карова

v.karova88@yahoo.com

Сандра Колева

sandra_boom@yahoo.com

Билјана Николова

b.nikolova@yahoo.com

Елизабета Јованова

elizabetajovanova@live.com

Второ одделение

Мирослава Симоновиќ

simonovikm@yahoo.com

Форка Наумова

forka.naumova@yahoo.com

Лидија Бакева

bakevalidija@yahoo.com

Магдалена Димитрова Маркова

markova.magdalena@hotmail.com

Трето одделение

Ќиро Јошев

kirejosev@yahoo.com

Ирена Сивакова

sivakova.irena@yahoo.com

Виолета Крстева

violeta.krsteva68@yahoo.com

Четврто одделение

Нада Ѓелева

gelovanada@yahoo.com

Слободанка Стоева

stoevaslobodanka@yahoo.com

Елеонора Гурева

eleonoragureva@yahoo.com

Милена Костова Орешкова

mimikostova1983@gmail.com

Петто одделение

Марија Камчева

maca_kamceva@hotmail.com

Елизабета Манчева

elizabetamanceva@yahoo.com

Гоце Крстев

goce_krstev@yahoo.com

Мануела Маркушева

markusevam@yahoo.com

Македонски јазик

Олгица Младеновска

olgica.mladenovska@gmail.com

Николче Нешковски

neskovski1@yahoo.com

Лиле Жабоска

lilezaboska@yahoo.com

Фиданка Стојаноска

fidankastojanoska@yahoo.com

Математика

Весна Китева

vesna.kiteva@gmail.com

Елизабета Мешкова

elizabetameskova@yahoo.com

Маргарита Бумбароска

margabumbaroska@yahoo.com

Ружица Јованова-Стојанова

ruzica.jovanova.stojanova@gmail.com

Љупка Грозданова

ljupkagrozdanova@yahoo.com

Англиски јазик

Славица Јаневска

slavicaf2001@yahoo.com

Орданчо Петров

ordanco_p@yahoo.co.uk

Соња Јаковлевска- француски јазик

s_jakovlevska@yahoo.com

Елена Котева-Шикова

elenakoteva16@yahoo.com

Елизабета Филипова

delizabata@yahoo.com

Ана Котева

ana_naunova@hotmail.com

Германски јазик

Андријана Ласкова

k_andrijana@yahoo.com

Зорица Карова

zorica.kostovska@yahoo.com

Ликовно образование

Илина Калешкова

Ilinaivanovska@yahoo.com

Музичко образование

Петар Арсовски

arsovskip@yahoo.com

Илија Чипков

ixi_cipkov@yahoo.com

Техничко образование

Стефан Богев

stefan.bogev@yahoo.com

Василка Бошкова

vaskaboskova@yahoo.com

Природни науки

 

 

Географија

Марјанчо Михов

manemihov@yahoo.com

Перо Попов

pero_popov@yahoo.co.uk

Данче Кузманова

kuzmanovadance@yahoo.com

Историја/Граѓанско образ./ Етика

Ќиро Крстев

krstev.kiro@yahoo.com

Сузана Митрева

mitreva_suzana@yahoo.com

Горан Чадамов

goran.cadamov@yahoo.com

Етика на религиите

Васко Стојанов

vaskostojanov39@yahoo.com

Информатика/ Иновации

Марија Нешковска

mmaarriijjaa@yahoo.com

Физика

Александар Коцев

 

Хемија/ Природни науки

Гордана Нечева

neceva_gordana@hotmail.com

Розалија Бирлис Ризова- Хемија

risroz@yahoo.ca

Физичко и здравствено образование

 

Елена Дишлиевска

edislievska@gmail.com

Андријана Василева

jovanova.andrijana@yahoo.com

Симон Лазoроски

simonlazoroski@yahoo.com

Copyright © 2011-2020 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.4, from BuyNowShop.com.