Учи од дома

РАСПОРЕД ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ONLINE ЧАСОВИ НА ZOOM
ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

РАСПОРЕД ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ONLINE ЧАСОВИ НА ZOOM
ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Известување/укажување од МОН

До Министерството за образование и наука пристигнуваат прашања и реакции од новинари, како и реакции од родители и ученици за времето на распределбата на домашните задачи и роковите за реализација на доделени задолженија и задачи на учениците од страна на наставниците.

Апелираме сите обврски и активности кои произлегуваат од задолжителното далечинско учење да се реализираат согласно наставните содржини и распоредот на часови.

По однос на времето за завршување на доделените задачи од страна на наставниците, апелираме истото да биде во разумен период од денот, а задачите да се доделуваат со доволен временски рок за исполнување од страна на учениците.

3.04.2020 год.

 

Упатство за оценување- Линк

 

Почитувани ученици,родители/старатели и вработени,

Владата на својата 26 седница одржана на 23.03.2020 ја усвои Уредбата со законска сила за примена на Законот за основното  образование за време на вонредна состојба, која ќе се применува за реализација и организација на наставата преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација.

Средства за електронска комуникација, во смисла на оваа Уредба се средства кои обезбедуваат реализација на наставата без заедничко физичко присуство на учесниците во наставниот процес и кои овозможуваат взаемна двонасочна комуникација.

Средства за електронска комуникација можат да бидат видео-конференциски платформи, електронска пошта или други системи за електронска размена на податоци.

За употреба на видот на средствата за електронска комуникација одлука донесува основното училиште.

За периодот на организирање на наставата во основните училишта преку далечинско учење односно учење од дома, наставникот може да изврши оценување на учениците.

Со примена на средствата за електронска комуникација може да се спроведат испрашувања, тестирања на учениците или да се користат други форми на утврдување и оценување на знаењето на ученикот.

Сите наставници да реализираат „online“ настава согласно Уредбата за основно образование и согласно Одлуката на директорот (во прилог подолу).

ОДЛУКА- Линк

ООУ „Тоде Хаџи-Тефов“ Кавадарци

Директор: Марија Трајкова

 

Уредба за основно образование за време на вонредна состојба  Линк

 

 

Почитувани ученици, родители и вработени,

Би сакала да Ве информирам дека воспитно-образовниот процес во училиштето и по завршените две недели  ќе биде во прекин поради  вирусот COVID-19 во нашата држава. Во исчекување на конкретни мерки и насоки за понатамошно одвивање на наставата од  Бирото за развој на образованието и Министерство за образование и наука сѐ со цел изнаоѓање на унифициран начин за изведување и следење на наставата за учениците

План за изведување на онлајн активности и настава за самоучење на учениците  и квалитетно пополнување на времето во домашни услови.

ПЛАН ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ОНЛАЈН АКТИВНОСТИ И НАСТАВА ЗА САМОУЧЕЊЕ

  1. Се препорачува наставниците во соработка со учениците и родителите поучувањето и учењето да го изведуваат онлајн или преку користење на алтернативни средства за електронска комуникација.

  2. Се задолжуваат одделенските раководители да утврдат колкав е бројот на учениците во нивната паралелка кои немаат  пристап до интернет и до соодветни технички ресурси

  3. Се препорачува секој наставник да користи одредени платформи или апликации кои се најсоодветни за конкретниот наставен предмет и за споделување на материјали за самоучење, содржини од наставната програма или интересни материјали поврзани со предметот, наставни ливчиња, линкови од соодветни корисни веб страни.

  4. Се апелира до сите партиципиенти да споделуваат и разменуваат само материјали кои се поврзани со предметот и со наставната содржина, додека апликациите за брзо споделување на одредена информација или одредени прашања да се користат во разумен период од денот од понеделник до петок за да се зачува приватноста и слободното време на секој поединец

  5. Се апелира учениците да соработуваат и да се вклучат во следење на насоките, упатствата и барањата на наставниците

  6. Учениците за самоучење можат да ги користат и сопствените учебници како и учебниците во електронска форма: http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/ → oсновно образование.


Дополнително на сајтот на МОН (mon.gov.mk) се поставени бесплатни дигитални платформи, апликации и содржини за учење од дома.

 

 Воедно апелирам сите да останеме дома, да ги почитуваме мерките и препораките на Светската здравствена организација и на Министерството за здравство, да бидеме совесни, солидарни, разумни, трпеливи и одговорни кон себе и кон другите.

 

ООУ „Тоде Хаџи-Тефов“ Кавадарци

Директор  – Марија Трајкова

 

Почитувани ученици,родители/старатели и вработени,

OOУ „Тоде Хаџи-Тефов“ Кавадарци ве известува дека согласно одредбите од Одлуката за изменување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус – COVID – 19 со  број 44-2147/6 од 21.03.2020 година донесена од Владата, мерката за прекин на воспитно – образовниот процес и наставата во просториите на училиштето се продолжува и ќе се применува се додека на сила е вонредната состојба на територија на нашата држава.

Со почит,


ООУ „Тоде Хаџи-Тефов“ Кавадарци

Директор: Марија Трајкова

 

Почитувани ученици, родители

Покрај секојдневната комуникација што ја остварувате со настаниците преку групите кои се формирани, нивните e-mail адреси, google drive, започнавме и со онлајн настава на  Zoom.us- апликација за интерактивна комуникација. Ве молиме редовно следете ги известувањата за термините на овие часови. 

Ви посакуваме многу успех!

Чувајте се!!!

 

http://eduino.gov.mk/

Драги ученици, наставници и родители,

Е – Училница е место на кое ќе најдете видео лекции за предметите кои се изучуваат во училиште. Овие видео лекции се направени од наставници ширум земјата со цел да послужат како дополнителен ресурс во процесот на учење и совладување на наставните содржини.
Видеата се групирани според одделенијата во основно образование и според задолжителните предмети кои се изучуваат во нив. Откако ќе го одберете вашето одделение и предметот, ќе добиете листа на веќе подготвените видео лекции и со едноставен „КЛИК“ ќе ви се отвори видео од некој од нашите фантастични наставници.
Имајте на ум дека наставниците постојано вредно работат и снимаат нови видеа, па затоа посетувајте ја често Е – Училница за да видите што ново сме подготвиле за вас.

Ви посакуваме многу успех!

 

Почитувани ученици, родители

Покрај секојдневната комуникација што ја остварувате со настаниците преку групите кои се формирани, во прилог ги имате и нивните e-mail адреси, доколку некој од вас има потреба и за овој начин на комуникација. 

Прво одделение

Загорка Крстевска

zagorka.krstevska@yahoo.com

Весна Карова

v.karova88@yahoo.com

Сандра Колева

sandra_boom@yahoo.com

Билјана Николова

b.nikolova@yahoo.com

Елизабета Јованова

elizabetajovanova@live.com

Второ одделение

Мирослава Симоновиќ

simonovikm@yahoo.com

Форка Наумова

forka.naumova@yahoo.com

Лидија Бакева

bakevalidija@yahoo.com

Магдалена Димитрова Маркова

markova.magdalena@hotmail.com

Трето одделение

Ќиро Јошев

kirejosev@yahoo.com

Ирена Сивакова

sivakova.irena@yahoo.com

Виолета Крстева

violeta.krsteva68@yahoo.com

Четврто одделение

Нада Ѓелева

gelovanada@yahoo.com

Слободанка Стоева

stoevaslobodanka@yahoo.com

Елеонора Гурева

eleonoragureva@yahoo.com

Милена Костова Орешкова

mimikostova1983@gmail.com

Петто одделение

Марија Камчева

maca_kamceva@hotmail.com

Елизабета Манчева

elizabetamanceva@yahoo.com

Гоце Крстев

goce_krstev@yahoo.com

Мануела Маркушева

markusevam@yahoo.com

Македонски јазик

Олгица Младеновска

olgica.mladenovska@gmail.com

Николче Нешковски

neskovski1@yahoo.com

Лиле Жабоска

lilezaboska@yahoo.com

Фиданка Стојаноска

fidankastojanoska@yahoo.com

Математика

Весна Китева

vesna.kiteva@gmail.com

Елизабета Мешкова

elizabetameskova@yahoo.com

Маргарита Бумбароска

margabumbaroska@yahoo.com

Ружица Јованова-Стојанова

ruzica.jovanova.stojanova@gmail.com

Љупка Грозданова

ljupkagrozdanova@yahoo.com

Англиски јазик

Славица Јаневска

slavicaf2001@yahoo.com

Орданчо Петров

ordanco_p@yahoo.co.uk

Соња Јаковлевска- француски јазик

s_jakovlevska@yahoo.com

Елена Котева-Шикова

elenakoteva16@yahoo.com

Елизабета Филипова

delizabata@yahoo.com

Ана Котева

ana_naunova@hotmail.com

Германски јазик

Андријана Ласкова

k_andrijana@yahoo.com

Зорица Карова

zorica.kostovska@yahoo.com

Ликовно образование

Илина Калешкова

Ilinaivanovska@yahoo.com

Музичко образование

Петар Арсовски

arsovskip@yahoo.com

Илија Чипков

ixi_cipkov@yahoo.com

Техничко образование

Стефан Богев

stefan.bogev@yahoo.com

Василка Бошкова

vaskaboskova@yahoo.com

Природни науки

 

 

Географија

Марјанчо Михов

manemihov@yahoo.com

Перо Попов

pero_popov@yahoo.co.uk

Данче Кузманова

kuzmanovadance@yahoo.com

Историја/Граѓанско образ./ Етика

Ќиро Крстев

krstev.kiro@yahoo.com

Сузана Митрева

mitreva_suzana@yahoo.com

Горан Чадамов

goran.cadamov@yahoo.com

Етика на религиите

Васко Стојанов

vaskostojanov39@yahoo.com

Информатика/ Иновации

Марија Нешковска

mmaarriijjaa@yahoo.com

Физика

Александар Коцев

 

Хемија/ Природни науки

Гордана Нечева

neceva_gordana@hotmail.com

Розалија Бирлис Ризова- Хемија

risroz@yahoo.ca

Физичко и здравствено образование

 

Елена Дишлиевска

edislievska@gmail.com

Андријана Василева

jovanova.andrijana@yahoo.com

Симон Лазoроски

simonlazoroski@yahoo.com

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.