European Great Figures

European Great Figures   (eTwinning  project 2012)

Primary School Tode Hadzi-Tefov from Kavadarci, Macedonia participated in the eTwinning project ‘European Great Figures’ and was awarded the European Quality Label.  (ООУ„Тоде Хаџи-Тефов“ од Кавадарци, Македонија, учествуваше во проектот „Големи Европски личности“  и  доби етвининг знак за Европски квалитет.)

Here is the link to the project on eTwinning (Ова е линкот до проектот изработен на етвининг):

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p84383

 

Here is the link to the e-book ‘European Great Figures’( Ова е линкот до електронската книга „Големи Европски личности“):

http://en.calameo.com/books/002821596b3b08700667d

 

Here is the link to the project’s wikispaces:

http://europeangreatfigures.wikispaces.com/

 

Here is the summary of our activities in the project (Еве ја кратката содржина на нашите активности во проектот):

 

School presentation (Презентација на ООУ„Тоде Хаџи-Тефов“):

 

Our city, Kavadarci, and our country – Macedonia (Презентација на Кавадарци и Македонија)

 

Tose Proeski (Презентација за Тоше Проески):

 

Esma Redzepova Teotosievska (Презентација за Есма Реџепова Теодосиевска):                              

 

Mother Teresa (презентација за Мајка Тереза):

 

Saint Clement of Ohrid (Презентација за Свети Климент Охридски):

 

Justinian I (Презентација за Јустинијан I):

 

Here are the drawings drawn by our  students . These drawings were used in the e-book ‘European Great Figures’ (Еве ги цртежите кои нашите ученици ги нацртаа и кои беа употребени во електронската книга „Големи Европски личности“)

http://youtu.be/ySPxT5e7Ums

 

Primary School Tode Hadzi-Tefov participated in the etwinning spring campaign 2012 and presented the project ‘European Great Figures’. We also had The Eveni ng of the Great European Figures and the students presented the assigned European Figures.  The event was broadcasted on our local TVs and it was published in our local newspaper ‘Kavadarecki vesnik’. (ООУ„Тоде Хаџи-Тефов“ учествуваше во пролетната кампања на етвининг 2012 и го претстави проектот „Големи Европски личности“. Ние исто така ја одржавме и Вечерта на големите Европски личности и учениците ги претставија Европските личности кои му беа доделени на нашето училиште да ги претстави. Настанот беше емитуван на нашите локални телевизии и беше отпечатен во локалниот весник „Кавадаречки весник“)

We printed the book and the students were awarded the eTwinnig Quality Label certificates by our headteacher, Nikolce Neskovski.  The event was broadcasted on our local TVs and in the national newspaper ‘Nova Makedonija’.  (Ја отпечативме книгата и на учениците им беа доделени сертификатите за етвининг знак за квалитет. Настанот беше емитуван на нашите локални телевизии и беше објавен во националниот весник „Нова Македонија“)

The project in the local news(Проектот во локалните вести):

http://youtu.be/6uXZKcHpbH0

 

The project in the national newspaper ‘Nova Makedonija’ (Проектот во националниот весник „Нова Македонија“):

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=1231398242&id=25&prilog=1&setIzdanie=23043

 

 

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.